Onze school

Kijkop! is het onderwijsconcept dat door onze eigen school ontwikkeld is.

Kijkop! staat voor:
  1. het kind en zijn/haar talenten staat centraal
  2. we gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen
  3. we bereiden het kind voor op de toekomst
  4. we maken gebruik van de vaardigheden, talenten, expertise en specialiteiten van ons team
  5. we zien ouders/verzorgers als onze partners
 
'Kijkop! is van de hele school". Bij de start in het eerste leerjaar gelden al de bovenstaande uitgangspunten. Het herkennen, ontplooien en borgen van mogelijkheden van ieder kind geven we vorm in een doorgaande lijn. Het zich eigen maken van eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid begint bij binnenkomst. Dit gaat binnen OBS de Uitkijktoren door tot het moment dat het kind als schoolverlater in de bovenbouw uitgezwaaid wordt. Kijkop! werkt met doorgaande lijnen waarin een logische, realistische en doelmatige opbouw zit.

3Hoven
Binnen de wijk Boshoven liggen twee scholen, verdeeld over 3 locaties, kort bij elkaar. Een katholieke school (Odaschool) en een openbare school (OBS de Uitkijktoren). Beide scholen hebben buitenschoolse opvang en/of peuter- en kinderdagopvang in huis. Deze opvang wordt gerealiseerd door Humankind. De leidinggevenden van beide scholen en de kinderopvang hebben de intentie om nauwer met elkaar samen te werken met één missie voor ogen: samen sterk voor kinderen! 

3hoven dankt haar naam aan de wens om van OBS de Uitkijktoren, Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling en de Odaschool één eenheid te maken in de nabije toekomst. Van samen werken naar 'samenwerken'. Een plek waar kinderen van 0 t/m 13 jaar kunnen opgroeien en zich mogen ontwikkelen. Beide schoolgebouwen zijn toe aan nieuwbouw en zien hun toekomst in één gezamenlijk kindcentrum. Op allerlei gebieden wordt de samenwerking steeds actiever. Zo is er een groepsleerkracht, twee intern begeleiders en een ICT-coördinator die voor beide scholen werkzaam zijn, zijn er gezamenlijke werkgroepen gemaakt, worden feesten en vieringen binnen 3hoven georganiseerd en start de MR elke vergadering gezamenlijk op. Ook het jaarlijkse Open Huis wordt in gezamenlijkheid georganiseerd. Onderstaande flyer is ontwikkeld met de doorlinks naar de websites van de drie organisaties en een gezamenlijk filmpje waarin u kennis kunt maken met beide scholen en de kinderopvang.